Ülevaade haldusala olulisematest personalinäitajatest

Töötajate arv ja koosseis

01.01.2018 seisuga töötas riigi ametiasutustes ja hallatavates riigiasutustes 28 852 inimest (taandatud täistööajale), sh HTM valitsemisalas olevad riigi üldhariduskoolid, kutseõppeasutused ja rakenduskõrgkoolid (edaspidi riigisektor). Kõige rohkem töötajaid oli Siseministeeriumi valitsemisalas (27%), järgnesid Haridus- ja Teadusministeeriumi (16%), Kaitseministeeriumi (14%) ja Justiitsministeeriumi (10%) valitsemisalad. Ülejäänud valitsemisalades oli vastav näitaja alla 10%. Viimase kahe aastaga on riigisektori töötajate arv vähenenud 1467 võrra ehk -5% (tabel 1). 

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas vähenes teenistujate arv viimase kahel aastal samas proportsioonis riigisektoriga, s.o 5% (-126) ning käesoleva aasta 1. jaanuaril oli haldusalas kokku 4550 töötajat (tabel 2).

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluvad valitsusasutused Keeleinspektsioon ja Rahvusarhiiv, riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus, riigigümnaasiumid (14), hariduslike erivajadustega õpilaste koolid (18), kutseõppeasutused (26), rakenduskõrgkoolid (3) ning teadus- ja arendusasutused Eesti Keele Instituut ja Eesti Kirjandusmuuseum.

HTM valitsemisalas suurenes eelkõige üldhariduskoolide töötajate arv, sest lisandusid Paide Riigigümnaasiumi, Viimsi Gümnaasiumi ja Rapla Gümnaasiumi töötajad. Enim vähenes kutseõppeasutuste ja HTM töötajate arv. Näiteks ministeeriumi koosseisust liikus Riigi Tugiteenuste Keskusesse haldusala raamatupidajad ning personali- ja palgaarvestajad.

Töötajate sooline ja vanuseline jaotus

Võrreldes muu riigisektoriga on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala töötajad mõnevõrra vanemad. Kui 01.01.2018 moodustas riigisektoris alla 50-aastaste töötajate osakaal 70%, siis HTM valitsemisalas oli vastav näitaja 51%. (joonis 1)

Joonis 1 . Riigisektori ja HTM valitsemisala töötajate vanuseline jaotus (2018)

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas on kõrgeim keskmine vanus kutseõppeasutuste töötajatel, kus üle 56% töötajatest on vanemad kui 50 aastat. Alla 30-aastaste töötajate osakaal on haldusalas keskmiselt 9% (joonis 2)

Joonis 2. HTM valitsemisala töötajate vanuseline jaotus (2018)

Kogu riigisektori töötajatest oli 2018. aasta alguses 55% naisi ja 45% mehi. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas oli vastav suhe 70%/30% naistöötajate kasuks.

Riigisektoris oli suurima arvuga vanusegrupp 41–50, kus töötas kokku 27% kõikidest riigisektori töötajatest. HTM valitsemisalas oli kõige arvukam vanusegrupp 51–60, kus töötas 28% kogu personalist. Samuti oli HTM valitsemisalas suur osakaal üle 60 aastastel töötajatel (21%). (joonis 3 ja 4)

Joonis 3.                                                           Joonis 4.                                          Töötajate sooline ja vanuseline jaotus riigisektoris (joonis 3) ja HTM haldusalas (joonis 4), osakaal kõikidest töötajatest (2018)

Töötajate haridustase HTM valitsemisalas

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on 72% töötajatest kõrgharidusega, mis on 10% kõrgem riigisektori keskmisest näitajast. Magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga töötajad moodustavad HTM haldusalas 43% ning doktorikraadiga vastavalt 2%.

Joonis 5. Töötajate jaotus haridustasemete alusel HTM vastutusalas (2018)

Töötajate staaž asutuses

Kogu riigisektoris on 31% töötajaid, kes on pidevalt ühes asutuses töötanud rohkem kui 15 aastat. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on üle 15-aastase pideva staažiga töötajaid ligi 1150, mis moodustab kogu haldusala personalist 25%. Samas suurusjärgus (24%) HTM haldusala teenistujatest on olnud tööl alla 2 aasta. Keskmisest pikema staažiga on Rahvusarhiivi, Keeleinspektsiooni, Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Keele Instituudi töötajad. (joonis 6).

Joonis 6. Töötajate jaotus staaži alusel HTM valitsemisalas (2018)

Personalivoolavus

Personalivoolavus kirjeldab töölt lahkunute osakaalu töötajate koguarvust. Kui personali vabatahtlik voolavus (s.o lahkumine eelkõige töötaja algatusel) aitab hinnata tööandja atraktiivsust ja töötajate rahulolu tööandjaga, siis koguvoolavus väljendab eelkõige lahkuva personali vahetumisega kaasnevat töömahtu tööandjale.

2017. aastal oli riigisektoris tervikuna personali koguvoolavus 14,6% ja personali vabatahtlik voolavus 7,3%. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala iseloomustab võrreldes teiste ministeeriumide valitsemisaladega suurem koguvoolavuse (18,7%) ning väiksem vabatahtliku voolavuse (4,8%) näitaja. Mõnevõrra erineb HTM vabatahtliku voolavuse määr (14%) ülejäänud HTM valitsemisalast ning on suurem ka riigisektori vastavast näitajast. (joonis 7)

Joonis 7. HTM valitsemisala personalivoolavus perioodil 01.01.2017–31.12.2017

Mare Pihel, personali- ja dokumendihalduse osakonna juhataja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga