Riigihangetest: kesksed ja ühishanked

Riigihangete seadus võimaldab hankimisel kasutada keskse hankimise või ühishankimise võimalust.

Keskne riigihange on keskse hankija poolt hankijale asjade ostmine või teenuste tellimine või hankelepingu või raamlepingu sõlmimine hankijale asjade ostmiseks või teenuste või ehitustööde tellimiseks.

Ühishange on kahe või enama hankija sõlmitud kokkuleppe alusel korraldatud ühine riigihange, kus üks ühishankes osalevatest hankijatest korraldab volituse alusel riigihanke teise või teiste hankijate eest.

Riigihangete konsolideerimist reguleerib täpsemalt riigihangete seaduse 6. jao 5. jaotis.

Kohustuslikud

Haridus- ja Teadusministeerium on liitunud nii mõnegi keskse ja ühishankega, kuid mitte kõik hanked, millel ministeerium osaleb, ei puuduta haldusala.

Haldusala jaoks on olulised need hanked, millel hangitavaid asju või teenuseid tuleb hankida Vabariigi Valitsuse korraldusest või ministri käskkirjast tulenevalt kohustusliku keskse hankija kaudu või siis need, mida viib läbi või millel osaleb ministeerium oma haldusala nimel.

Tulenevalt valitsuse korraldusest on valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel kohustus soetada sülearvuteid, lauaarvuteid, kuvareid ja printereid keskselt Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) kaudu, st asutused ei korralda määratud ulatuses hankeid iseseisvalt ega ühiselt. Kohustusliku keskse hankega liitumiseks ei ole vaja asutusel endal midagi teha. RIK viib hanke läbi ja asutused peavad lähtuma RIK sõlmitud lepingutest.

Infot nende hangete kohta leiate RIK kesksete hangete lehelt- https://kesksedhanked.rik.ee/rik/. Lehele sisenemiseks on vajalik eelnev registreering. Info muutub nähtavaks sisenedes ID-kaardi abil.

Minister nimetas 7.02.2018.a käskkirjaga nr 55 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste eest kohustuslikuks keskseks hankijaks viirustõrje tarkvara ehk komisjoni määruses (EÜ) nr 213/2008 (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1−375) sätestatud ühtse riigihangete klassifikaatori koodi (CPV koodi) nr 48761000-0 korral.

Kohustusliku keskse hankimise korras on HITSA läbi viinud riigihanke „Viirustõrje tarkvara litsentside rentimine raamlepinguga“ (viitenumber 198272) ja selle tulemusena sõlminud raamlepingud kolme pakkujaga. Leping on sõlmitud 3 aastaks (kuni 23.08.2021). Rendiperioodid on võimalikud 12, 24 või 36 kuuks.

Haldusalaüleselt on ministeerium hankinud kindlustusmaakleri teenust sõiduautode kindlustamiseks (alla lihthanke piirmäära hange, leping 2 aastat, kuni 26.03.2020). Seega sõidukeid tuleb kindlustada läbi Kindlustusest maakleri. Maakler on läbi viinud kindlustuse hanke („Kindlustusteenuse ostmine“, viitenumber 196385) ja selle tulemusena sõlmitakse vajalikud poliisid. Maakler suhtleb allasutustega ise.

Kokkuvõtvalt: iseseisvalt ei tohi hankida sülearvuteid, lauaarvuteid, kuvareid ja printereid (läbiviija RIK), viirustõrje tarkvara (läbiviija HITSA) ning sõiduautode kindlustust (läbiviija HTM volitusel kindlustusmaakler Kindlustusest).

Vabatahtlikud

Ühishankeid ja keskseid hankeid viib läbi veel Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK, https://kesksedhanked.rik.ee/rtk/).

Ka nende korraldatud hangetel on ministeerium osalenud, kuid seda iseseisvalt. Allasutustel on vaba voli ise otsustada, kas soovitakse mõne hankega ühineda või mitte. Kogu info kavandatavatest hangetest leiate viidatud lehelt.

Praegu on RTK ette valmistamas ühishankeid kantseleitarvete, kütuse ja koopiapaberi ostmiseks. Riigihange sõiduautode liisimiseks on jõudnud pakkumuste hindamise etappi.

Ka RIK viib läbi ühishankeid, ehk neid, kus osalemine on hankijatele vabatahtlik. Nende hangete kohta saab üksikasjalikumat infot ülal viidatud RTK kodulehelt.

Hetkel on RTK-l töös kolm riigihanget: sülearvutite ostmine ja liisimine, printerite ostmine ja liisimine (mõlemad kesksed hanked) ja objektipõhise kettamassiivi lahenduse hankimine (ühishange).

Nii RIK kui RTK hangete kodulehed võimaldavad huvi pakkuvate hangete kohta tellida endale teavitusi ka e-postkasti.

HITSA on ministri käskkirja alusel vabatahtlikuks keskseks hankijaks nendes info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes, kus Vabariigi Valitsus ei ole nimetanud kohustuslikku keskset hankijat (siinkohal peetakse silmas RIK-le pandud kohustusi).

Ministeerium viis 2018. aasta suvel läbi ühishanke „Sideteenuse ostmine“ (viitenumber 197399), millel osalemine oli haldusalale vabatahtlik. Hankega ühinesid 47 asutust ja neile osutab teenust järgmisel neljal aastal Elisa AS. Asutused, kes hankega ei liitunud peavad sideteenust hankima iseseisvalt lähtudes hankelepingu eeldatavast maksumusest.

Miks valida keskne või ühishange?

Keskse hankimise peamine eelis võiks olla soodsamad ostud tulenevalt suurtest kogustest, mis tekivad mitmete asutuste vajaduste koondamisel. Iseseisvalt hankides ja väikeste koguste juures on raske arvestatavaid hinnasoodustusi saavutada. Rahandusministeeriumi andmeil (28.09.2018) on näiteks RIK hangetes pakutavad tooted keskmisest turuhinnast ligi 30% soodsamad.

Ka ühishangetel on kesksele hankimisele sarnane efekt. Rahandusministeerium viitab oma aastatetagusele ühishankele, kus sideteenuste hankimisel saavutati märkimisväärne kokkuhoid (lauatelefonid 60% ja mobiilside 30%).

Ministeerium soovitab julgelt ühiselt hankimise võimalusi kasutada, see aitab kokku hoida oma aega ja lasta hankeid läbi viia kompetentsikeskustel, mis omakorda tagab kvaliteedi ja madala eksimuste riski.

Urmas Jaagusoo

HTM riigivaraosakonna peaekspert

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga