Uued töösuhet reguleerivad aktid haldusala juhtidele

Möödunud aasta teisel poolel asus personali- ja dokumendihalduse osakond koos sisuosakondadega kaasajastama haldusala asutuste juhtidele mõeldud õigusakte.

Selle käigus muudeti kolme ministeeriumi haldusala asutuste juhtidele kohalduvat õigusakti: palgajuhend, puhkusejuhend ja lähetusjuhend.

Uus palgajuhend hakkab kehtima 1. märtsist 2019. Peamised muudatused palgajuhendis on järgmised: sätestatakse erinevate tasuliikide mõisted ning defineeritakse mõisted tulemuspalk (tasu, mida makstakse tööplaanis ja/või ametijuhendis sätestatud ja/või muul viisil kokkulepitud tööülesannete kvaliteetse ja tähtaegse täitmise eest) ning preemia (preemiat makstakse ühekordse lisatasuna silmapaistvate töötulemuste eest). Juhendis sätestatakse täpsem regulatsioon tulemustasu maksmise tingimuste kohta ning antakse ka täiendav võimalus maksta põhjendatud juhtudel täiendavat tulemuspalka.

Uuendusena sätestatakse juhendis õigus maksta asutuse juhile toetusi ja hüvitisi ühtsetel alustel ministeeriumi teenistujatega. Nimetatud põhimõte sätestatakse juhendisse kooskõlas korruptsioonivastase seaduse ning Riigikontrolli seisukohaga, mille kohaselt ei tohi ametiisik iseenda suhtes otsuseid teha, sh asutuse juht iseendale rahalisi soodustusi määrata.

Juhendis sätestatakse siiski võimalus erandlikel ning igakordselt põhjendatud juhul maksta toetust või hüvitist asutuse korras sätestatud alusel, kuid tasu maksmine vormistatakse ministeeriumis.

Käesoleva aasta 1. jaanuarist rakendunud puhkusejuhend uuendas siiani ligi 10 aastat kehtinud regulatsiooni. Juhend ühtlustas haldusala asutuste juhtide puhkuseregulatsiooni ministeeriumi teenistujate omaga. Puhkusejuhendi muudatused on valdavalt formaalsed: juhend sätestab, et puhkus vormistatakse RTIPis, määrab vajaliku kooskõlastusringi, ajakava koostamise regulatsiooni, puhkuse korralduse ning erisused erinevate puhkuseliikide (õppepuhkus, vanemapuhkused jne) korral.

Lähetusjuhend, mis jõustus samuti 1. jaanuarist 2019, täpsustati lähetuse definitsiooni ning sätestati nõue, mille kohaselt lähetuskorraldus peab olema koostatud ja kinnitatud enne lähetusse minekut. Uus lähetuseregulatsioon ei nõua enam kuludokumendina laeva või lennuki pardakaarte, vaid võimaldab kulu tekkimist tõendada broneeringu kinnitusega. Tehniline muudatus tehti kuluaruannete kinnitamise osas, mille kohaselt kinnitab kuluaruanded ministeeriumi rahandusosakonna vastav teenistuja ning üksnes juhtumil, kus kulud ületavad algselt märgitud kulusummat või lisandub uus kulurida, kooskõlastab lisaks rahandusosakonna teenistujale kuluaruande ka asutuse juhi vahetu juht.

Muudeti ka sõiduauto kasutamisega tekkinud kütusekulu hüvitamise aluseid, mis senise piirmäära kuni 15 liitrit 100 kilomeetri asemel on nüüdsest kuni 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta. Nimetatud 30 senti on hüvitise maksimaalmäär. Hüvitise taotlemisel peab asutuse juht aluseks võtma auto tegeliku kütusekulu ning vajadusel suutma seda ka tõendada.

Ragne Tsäkko

personali- ja dokumendihalduse osakonna jurist