Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadusest tulenevad muudatused haridusvaldkonna õigusaktides

Märtsi keskpaigas jõustus isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus, mis näeb ette Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsevaldkonna direktiivi rakendumise eri õigusvaldkondades. Seaduses on sätestatud isikuandmete töötlemise täpsed eesmärgid ja alused ning isikuandmete töötlemise lubatud ulatus.

Seadusega uuendatakse erinevate andmekogude regulatsioone – täiendatakse isikuandmete töötlemise eesmärke ja andmekoosseise ning piiratakse andmete säilitamise tähtaega. Andmekogude põhimääruste kehtestamine on viidud võimalusel valitsuse tasandilt ministri pädevusse.

IKSi rakendamise seadusega tehakse muudatusi järgmistes hariduse valdkonnaga seotud erinevates seadustes:

1. Arhiiviseadus (ArhS)

 • Muudatustega täpsustatakse juurdepääsu arhivaalile ja arhivaali kasutamist pärast isiku surma (ArhS § 10 lg 6).

2.   Avaliku teabe seadus (AvTs)

 • Muudatustega sõnastatakse ümber mõiste „delikaatsed isikuandmed“ ning selle asemel kasutatakse seaduses läbivalt mõistet „eriliiki isikuandmed“.
 • Täiendava juurdepääsupiirangu alusena on seadusesse lisatud teave isikuandmetega seotud rikkumistest teavitamise kohta (AvTs § 35 lg 1 p 18)2.
 • Täpsustatakse AvTs § 36 lg 1 p 9, mille alusel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest ja avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teabevaldaja ei tohi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistada dokumente riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarvevahendite kasutamise ning eelarvest töölepinguga töötavatele isikutele makstud töötasude ning muude tasude ja hüvitiste kohta.

3.   Avaliku teenistuse seadus (ATS)

 • Muudatustega täiendatakse 12 peatükki „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu“ andmete säilitamise paragrahviga, milles sätestatakse isikuandmete arhiveerimise põhimõtted, andmete säilitustähtajad ning riigitöötaja iseteenindusportaalis raamatupidamise algdokumentide säilitamise põhimõtted (ATS § 1061).

4.   Eesti Vabariigi haridusseadus (HaS)

 • Muudatustega täpsustatakse ja täiendatakse andmekogu Eesti hariduse infosüsteem (EHIS) osas järgmist (HaS § 366):
 1. Täpsustatakse EHIS andmekogu pidamise eesmärke.
 2. Tuuakse välja, et andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses. Lisaks sätestatakse, et EHISe volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita eraõiguslik juriidiline isik.
 3. Täpsustatakse andmekogus töödeldavate andmete koosseisu.
 4. Sätestatakse, et EHISesse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

5.       Erakooliseadus (EraKS)

 • Muudatusega sätestatakse, et õpilase ja erakooli pidaja vahelises lepingus tuleb määratleda õpilase isikuandmete töötlemise tingimused ja kord (EraKS § 17 lg 4 p 31)

6.       Keeleseadus (KeeleS)

 • Muudatustega sätestatakse (KeeleS§ 27), et eesti keele tasemeeksamite ja –tunnistuste üle arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus testide andmekogu (endine Eksamite Infosüsteem ehk EIS):
 1. Täpsustatakse testide andmekogu pidamise eesmärke.
 2. Tuuakse välja, et andmekogu vastutav töötleja on HTM ja volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses. Lisaks sätestatakse, et testide andmekogu volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita eraõiguslik juriidiline isik.
 3. Täpsustatakse andmekogus töödeldavate andmete koosseisu.
 4. Sätestatakse, et testide andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

7.       Kutseseadus (KutS)

 • Muudatustega täpsustatakse ja täiendatakse andmekogu kutseregister osas järgmist (KutS § 14):
 1. Täpsustatakse kutseregistri pidamise eesmärke.
 2. Tuuakse välja, et andmekogu vastutav töötleja on HTM ja volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses. Lisaks sätestatakse, et kutseregistri volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita eraõiguslik juriidiline isik.
 3. Täpsustatakse andmekogus töödeldavate andmete koosseisu.
 4. Sätestatakse, et kutseregistrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

8.       Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS)

 • Muudatustega sätestatakse (PGS § 32), et testide ja testimisega seonduvate andmete töötlemiseks asutab Vabariigi Valitsus testide andmekogu (endine Eksamite Infosüsteem ehk EIS):
 1. Täpsustatakse testide andmekogu pidamise eesmärke.
 2. Tuuakse välja, et andmekogu vastutav töötleja on HTM ja volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses. Lisaks sätestatakse, et testide andmekogu volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita eraõiguslik juriidiline isik.
 3. Täpsustatakse andmekogus töödeldavate andmete koosseisu.
 4. Sätestatakse, et testide andmekogusse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.
 • Muudatustega sõnastatakse ümber mõiste „delikaatsed isikuandmed“ ning selle asemel kasutatakse seaduses läbivalt mõistet „eriliiki isikuandmed“.
 • Muudetakse PGS § 47 lg 5: Koolivälise nõustamismeeskonna liikmel on õigus töödelda soovituse andmiseks vajalikke õpilase isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, üksnes soovituse andmiseks vajalikus mahus ja ulatuses (varasemalt oli andmete töötlemiseks vajalik lapsevanema nõusolek).

9.   Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS)

 • Muudatustega täpsustatakse ja täiendatakse andmekogu Eesti Teaduse Infosüsteem (ETIS) osas järgmist (TAKS § 31):
 1. Täpsustatakse ETIS andmekogu pidamise eesmärke.
 2. Tuuakse välja, et andmekogu vastutav töötleja on HTM ja volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses. Lisaks sätestatakse, et ETISe volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita eraõiguslik juriidiline isik.
 3. Täpsustatakse andmekogus töödeldavate andmete koosseisu.
 4. Sätestatakse, et ETISesse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

10.    Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)

 • Täpsustatakse ja muudetakse dokumentide ja andmete säilitustähtaegasid (TTOS § 131 lg 11; § 24 lg 11).

Ingrid Lehto, andmekaitse peaspetsialist                            

Aire Õismäe, dokumendihalduse peaspetsialist               

Mait Kask, haldusala dokumendihaldus koordinaator  

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga