Personalitöö hea tava põhimõtted haldusalas

Ministeeriumi haldusala personalijuhtide koostöös on valminud HTM haldusala personalitöö hea tava.

Personalitöö hea tava kujutab endast soovituslikku põhimõtete ja tegutsemisviiside kogumit, millest juhindudes tagame eesmärgipärase ja läbipaistva personalijuhtimise haldusalas.

Personalitöö hea tava koostamist vedas eest HTMi personalitiim, kuid selle valmimisse panustasid palju meie haldusala aktiivsed personalijuhid. 

Suur tänu kõigile!

Arutelude käigus leidsid personalijuhid, et hea tava kontekstis vajaksid käsitlemist eelkõige järgmised personalitöö valdkonnad: värbamine ja valik, organisatsiooni sisenemine ja väljumine, töösoorituse hindamine, tasustamine, personalikoolitus, tööohutus ja -tervishoid, isikuandmete kaitse ja korruptsiooniennetus.

Hea tava ei ole nö kivisse raiutud tekst, vaid peaks  arenema koos haldusala personalivaldkonnaga.

Personali värbamine ja valik

*     Värbamise ja valiku protsessi sätestame asutusesiseses eeskirjas ja see on avalikustatud.

*     Värbamise ja valiku viime läbi ausalt ja läbipaistvalt.

*     Üldjuhul eelistame avalikke konkursse.

*     Avaldame töökuulutusi võimalikult paljudes erinevates värbamiskanalites.

*     Hoiame töökuulutusi aktiivsena mõistliku aja.

*     Alati teavitame tulemusest ka mittevalituid kandidaate.

*     Hindame ja soodustame haldusalasisest värbamisalast koostööd.

Organisatsiooni sisenemine ja väljumine

*     Töötajate organisatsiooni sisenemise ja väljumisega kaasnevad tegevused mõtleme hoolikalt läbi, koostame tegevuskava (nn checklist), määrame iga tegevuse eest vastutaja ja järgime kokkulepitud tegevustest kinnipidamist.

*     Võimaldame töötajale organisatsiooni sisseelamisel nii tööalast juhendamist kui ka mentori abi.

*     Viime vajadusel läbi uue töötaja koolitusi.

*     Loome uuele töötajale selge katseaja plaani ja lepime kokku selle hindamise viisi(d), sh viime tööajaga läbi katseaja vestluse.

*     Töösuhte lõppemisel viime töötajaga läbi lahkumisvestluse.

Töösoorituse hindamine

*     Tagasisidestame ja tunnustame oma töötajaid, et tõsta nende motiveeritust, tugevdada pühendumust ja parandada töösooritust.

*     Töötajate tööalased eesmärgid ja ülesanded sätestame ametijuhendis.

*     Viime vähemalt üks kord aastas iga töötajaga läbi arengu- ja hindamisvestluse, mille käigus hindame töötaja tulemusi, tema tööalast arengut ja koolitusvajadust ning räägime läbi järgmise perioodi eesmärgid.

*     Dokumenteerime töötaja tööelu erinevaid etappe omamaks ülevaadet töötaja tööalasest arengust.

Tasustamine

*     Töötajate tasustamise tingimused ja korra sätestame asutuse palgajuhendis ning see on avalikustatud.

*     Palgajuhendis käsitleme mõisteid järgmises tähenduses:

Palk on töötajale makstav töötasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning muudest õigusaktides ja palgajuhendis sätestatud tasudest ja hüvitistest.

Põhipalk on töötaja igakuine kokkulepitud töötasu, mida makstakse töökoha ülesannete ning tööalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

Muutuvpalk on palga ebaregulaarne osa, mida makstakse tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana.

Tulemuspalk on tööplaanis ja/või ametijuhendis sätestatud ja/või muul viisil kokkulepitud tööülesannete kvaliteetse ja tähtaegse täitmise eest makstav tasu.

Preemia on ühekordne lisatasu erakordsete tööalaste saavutuste eest.

*     Järgime riiklikult kehtestatud palgamäärasid.

*     Oleme kursis palgatasemega tööturul ning püüdleme konkurentsivõimelise töötasu maksmise poole (nn välimine õiglus).

*     Tasustamisel tagame võrdse kohtlemise organisatsioonis (nn sisemine õiglus).

Koolitus- ja arendustegevus

*     Iga asutuse koolitus- ja arendustegevuse korraldamise reeglid kirjeldatakse eraldi korras (nt koolituskord), töökorralduse reeglites või muus dokumendis, mis peab sisaldama koolituse planeerimise, korraldamise, tulemuslikkuse hindamise, aruandluse, koolituskulude hüvitamise ja asutusesisese vastutuse jaotuse põhimõtteid.

*     Asutuste koolitus- ja arendustegevus on vajaduspõhine, see tähendab, et koolitus- ja arendustegevus on mõeldud asutuse tööplaani, tegevus- ja arengukavade eesmärkide täitmiseks ning töötaja arengu toetamiseks.

*     Selgitame perioodiliselt välja töötajate koolitusvajaduse.

*     Võimaldame igale töötajale aastas vähemalt ühe koolitus- või arendustegevuse (tööalane koolitus, konverents, seminar, stažeerimine, õppereis vms).

*     RTIP koolitusmoodulisse sisestab asutuse koolituste haldur kõik tellimuskoolitused (sh tasuta ja sisekoolitused) ja iga töötaja vormistab avatud koolitustel (sh tasuta koolitused) osalemiseks koolitus(lähetus)taotluse.

*     Võimalusel ja vajadusel kaasame teisi asutusi enda korraldatud koolitustele, et hoida kokku kulusid ning teha koostööd.

Tööohutus ja -tervishoid

*     Tagame kõigile töötajatele tööülesannete täitmiseks sobiva, ohutu, töötaja töövõimet ning heaolu tagava, tervisliku ja nõuetele vastava töökeskkonna.

*     Korraldame asutuses riskianalüüsi läbiviimise ning selle tulemustest lähtuvalt vajalikud regulaarsed tervisekontrollid töötervishoiuarsti juures.

*     Määrame ja/või valime töökeskkonna eest vastutavad ja selle arendamisega tegelevad isikud: töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavolinik(ud), esmaabiandja, vajadusel töökeskkonnanõukogu.

*     Väärtustame oma töötajate tervist ja heaolu, kompenseerides terviseedendust vastavalt asutuse eelarvelistele võimalustele.

*     Propageerime tervislikku eluviisi, pakkudes võimalusel töökohas täisväärtuslikku toitu, ning rohelist mõtteviisi.

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

*     Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt kooskõlas üldmäärusest[1] tulenevate nõuetega.

*     Määrame asutuses vähemalt ühe isikuandmete kaitse ja töötlemise eest vastutava isiku, kellele pakub tuge ja nõustamist HTM.

*     Jagame oma kogemusi isikuandmete kaitse ja töötlemise valdkonnas haldusala teiste asutustega.

Korruptsiooniennetus

*     Täidame tööülesandeid ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt, püüdes vältida korruptsiooniohtlikke olukordi ning hoidudes korruptsiooniohtlikest suhetest.

*     Väldime asutuse ressursside kasutamist isiklikul otstarbel ning oma mõju võimupositsiooni kasutamist isiklike eesmärkide täitmiseks.

*     Kehtestame toimingupiirangute regulatsiooni, vältimaks korruptsiooniohtlikke olukordi ning huvide konflikti.

*     Me ei võta vastu kingitusi, soodustusi ega pakkumisi, mis võivad mõjutada erapooletust tööülesannete täitmisel ning seada kahtluse alla objektiivsuse.

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679

 

Margot Saluse, personaliarenduse juhtivekspert

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga