Haldusala palgakorralduse hea tava

Palgakorralduse hea tava sai HTMi personalitiimi ja sisuosakondade koostöös kirja pandud eesmärgiga aidata kaasa ühtse, läbipaistva ja eesmärgipärase töötasustamispoliitika kujundamiseks meie haldusalas.

Ootame nüüd haldusala asutustelt kommentaare ja ettepanekuid hea tava dokumendile! Tagasiside palun saata haldusala personalitöö koordinaatorile: karit.eensoo@hm.ee


Haldusala palgakorralduses lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • Töötajate tasustamise tingimused ja kord sätestatakse asutuse palgajuhendis, mis on kooskõlas hea tava dokumendis toodud põhimõtetega.
 • Asutuse palgajuhend on avalik dokument.
 • Mõisted palgakorralduses:
  • Palgamäär on palga suurus kindlaksmääratud ajaühikus tehtava töö eest.
  • Palk on töötajale makstav töötasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning muudest õigusaktides ja palgajuhendis sätestatud tasudest ja hüvitistest.
   • Põhipalk on palgamäära alusel arvutatud töötaja igakuine kokkulepitud töötasu, mida makstakse töökoha ülesannete ning tööalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.
   • Muutuvpalk on palga ebaregulaarne osa, mida makstakse tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana.
    • Tulemuspalk on eelnevalt tööplaanis ja/või ametijuhendis sätestatud ja/või muul viisil kokkulepitud eesmärkide eeldatust efektiivsemalt ja silmapaistva kvaliteediga täitmise eest   makstav tasu.
    • Lisatasu täiendavate tööülesannete eest makstakse töölepingus ja/või ametijuhendis määratlemata tööülesannete täitmise või nende tavapärasest intensiivsema täitmise eest.
    • Preemia on ühekordne lisatasu erakordsete tööalaste saavutuste eest.
  • Toetus on töötajale makstav muu rahaline tasu, mis ei ole seotud töötaja töösooritusega.
 • Eelarvevahendite kasutamine tasustamisel on eesmärgipärane ja läbipaistev.
 • Asutuse palgakorraldus on aus ja õiglane, konkreetse töötaja panust arvestav ning tugineb põhjendatud otsustel ja võrdsel kohtlemisel.
 • Tasustamisel püüeldakse konkurentsivõimelise töötasu maksmise poole.
 • Asutuse ametikohad on hinnatud ja süstematiseeritud lähtuvalt ametikoha väärtusest.
 • Ametikohale või ametikohtade grupile on kehtestatud vastav palga alammäär.
 • Põhipalga suurus lepitakse kokku töötaja töölepingus. Töötaja põhipalk hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist, mida töötaja täidab kokkulepitud tööaja jooksul.
 • Samaväärsetel ametikohtadel võivad põhipalgad olla diferentseeritud. Töötaja põhipalga suuruse määramisel lähtutakse kokkulepitud tööülesannete mahust, töösooritusest, pädevusest, kvalifikatsioonist, kogemustest ja muudest eesmärgipärastest näitajatest.
 • Asutuse palgafondi kasutatakse üksnes töösoorituse eest tasustamiseks.
 • Töötajale võib toetusi maksta üksnes erandlikel ja igakordselt põhjendatud juhtudel eesmärgiga parandada töötaja töösooritust (nt töötaja tervise edendamiseks, tasemehariduse või kutse omandamiseks jmt).
 • Tasustamisega seonduvad dokumendid, mis ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, on avalikud.