Üldised soovitused riigiasutustele viiruse levimise tõkestamiseks (vol 2)

Soovituste eesmärk on ühtlustada riigiasutustes kasutusele võetavaid meetmeid, et taastada järk-järgult eriolukorra eelne töökorraldus ning vältida viiruse uut levikut. Soovitused asendavad üldiseid suuniseid riigiasutuste toimepidevuse tagamiseks viiruse levimisel, mis saadeti 17. märtsil 2020. a.

1. Kõigi asutuste toimimine ja avalikud teenused peavad olema tagatud. Avalike teenuste ja funktsioonide koha ja kanalite üle otsustab riigiasutuse juht, andes vastavad kirjalikud korraldused ja informeerides avalikkust.
2. Ametiruume võivad kasutada vaid haigussümptomiteta (köha, nohu, palavik) inimesed.
3. Ametiruumides tuleb tagada tavapärased hügieeni- ja desovahendid. Korraldada tuleb tööpindade ja –ruumide regulaarne puhastamine. Koosolekuruume tuleb tuulutada või tagada neis muul viisil õhuvahetus ja puhastada neid ruume päeva jooksul regulaarselt.
4. Lubada kaugtööle kõik teenistujad, kelle tööiseloom seda võimaldab. Korraldada kontoris töötavate teenistujate töökohad selliselt, et teenistujad oleksid teineteisest vähemalt 2 m kaugusel. Vahetut kontakti teiste isikutega võimalusel välditakse.
5. Kõik välislähetused ja üritused lükatakse võimalusel edasi või jäetakse ära. Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see ei ole tungivalt vajalik.
6. Külalisi vastu ei võeta, v.a vältimatu vajaduse korral, ja ekskursioone vms ei korraldata.
7. Koosolekuid ja kohtumisi peetakse sidevahendite kaudu. Kui see pole võimalik, siis korraldatakse koosolek või kohtumine ruumis, kus on inimeste vahel võimalik hoida 2m distantsi. Vältida tuleb kätlemist jmt otseseid kontakte. Koosolekul või kohtumisel viibijad peavad järgima head respiratoorset ja kätehügieeni. Koosoleku või kohtumise kestvus peab olema võimalikult lühike.
8. Koolitused korraldatakse võimalusel interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara, või lükatakse edasi. Kui see pole võimalik, siis järgitakse eelmises punktid kirjeldatud koosolekute korraldamise reegleid.
9. Sotsiaalsete ürituste korraldamist tuleb vältida.
10. Teenistuja nakatumiskahtluse korral tuleb rakendada viivitamata Terviseameti suuniseid ja teavitada asutuses nakkusjuhtumistega tegelevat teenistujat, kes korraldab vajadusel nakatunu lahkumise hoonest, ruumide puhastamise, asutusesiseselt kokkulepitud isikute informeerimise jms.
11. Asutuse juhil kehtestada ajutised töökorralduse reeglid, millega reguleeritakse asutuse tööspetsiifikast ning käesolevatest suunistest lähtuv töökorraldus.
12. Kõik eeltoodud soovitused kehtivad kuni uute soovituste andmiseni.

Täiendav info:
1) Terviseameti juhendmaterjalid:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID

2) Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale:
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729

3) Koroonaviirust ja eriolukorda puudutav info:
https://www.kriis.ee/et

4) Välisministeeriumi reisiinfo ja piirangud:
https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov