Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord on muutmisel

Seoses muudatustega haridus- ja teadusministeeriumi struktuuris on muutmisel ministeeriumi hankekord, mis osaliselt reguleerib ka valitsemisala tegemisi.

Ministeeriumi muutunud struktuuriüksuste nimed on asendatud uutega.

Lähtutud on põhimõttest, et valitsemisalale laienevate sätete osas valitseks konkreetsus, välja on toodud punktid, millest valitsemisala peab oma hankekorra kehtestamisel lähtuma.

Riigihangete korraldamine on lahendatud nõnda, et olulised sätted laienevad ka valitsemisalale, kuid oma hankekorras on valitsemisala vaba reguleerima kõiki hankeid (maksumusega alla 30 000, hankemenetlused, sots- ja eriteenused).

Eelnõu kohaselt laienevad valitsemisalale sätted, mis reguleerivad järgmist: hankeplaan, hankeplaani koostamine, hankelepingu sõlmimine (millal nõutud kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm; nõue, et lepingut ei asuta enne selle sõlmimist täitma; kapitalirendilepingud) ja nõuded huvide konflikti ja korruptsiooni vältimiseks.

Alla piirmäära sotsiaal- ja eriteenuste läbiviimise korda on muudetud lihtsamaks, neid menetletakse nagu alla lihthanke piirmäära hankeid.

Hankekomisjoni koosoleku kvooruminõue on paika pandud.

Valitsemisala suhtes muutub kord paindlikumaks.

Hankekord on plaanis kehtestada lähiajal.

Urmas Jaagusoo, haridusvõrgu osakonna peaekspert (riigihanked)