Haridusvaldkonnaga seotud rõhuasetused AKI aastaraamatus

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) avalikustas 18. mail aastaraamatu „Avaliku teabe seaduse täitmisest ja isikuandmete kaitse tagamisest 2019.a“, millest leiab sarnaselt eelnevatele aastakokkuvõtetele mitmeid aktuaalsete probleemide käsitlusi õiguspraktikutelt, samuti ülevaate aasta jooksul toimunud olulisematest muutustest andmekaitseõiguses ja õigusloomes osalemisest ning sellestki, missugused olid kohtuvaidlused ja kuidas need lõppesid.

2020.a oluliste märksõnadena on AKI markeerinud andmete töötlemise infotehnoloogiliste vahendite abil läbiviidavates teadusuuringutes ning infosüsteemide ja e-keskkondade kasutuse meditsiini – ja haridusvaldkondade asutustes.

Hariduse valdkonnaga seonduvalt saab aastaraamatust välja tuua järgmised teemad, rõhuasetused ja juhtumid:

 • läbipaistmatu andmetöötlus – andmetöötlejate võrgulehtedel ei anta inimestele infot tema isikuandmete töötlemise kohta ehk asutuste kodulehtedel puudusid andmekaitse tingimused;
 • alaealiste isikuandmete töötlemine – üldine reegel, mida AKI soovitab järgida, on lähtuda isikuandmete töötlemisel põhimõttest, nii palju kui võimalik ja nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks on vajalik, aga nii, et midagi olulist ei jääks tegemata.
 • juhtumite lahendamine hariduse valdkonnas – käsitletud on küsimusi turvakaamerate kasutamisel koolis, õpilaste privaatsuse tagamist ühiselamus kui ka vilistlaste isikuandmete avalikustamist.
 • teabenõuetele vastamine ja sellega seonduvad probleemid – teabenõuetele ei vastata seaduses ette nähtud tähtaja (5 tööpäeva) jooksul.
 • dokumendiregistrite pidamine – 2019.a toimunud andmelekked ja juurdepääsupiiranguga dokumentide avalikuks saamine. Olulisena toob AKI välja soovituse, et asutused vaataksid järjepidevalt üle oma dokumendiregistri avaliku (nn kodaniku) vaate.

AKI jätkab ka edaspidi asutuste avalike dokumendiregistrite seiret ja kontrolli.

Ingrid Lehto, andmekaitse peaspetsialist

Tehingutest kasutatud vallasvaraga

Uue mööbli, tehnika või muu vallasvara ostmisel tekib koolidel tihtipeale küsimus, mida teha allesjäänud asjadega – kas selle võib ära müüa või anda taaskasutamiseks? Või tuleks kohe maha kanda ning hävitada? Käesolevas kirjutises annab riigivaraosakond näpunäiteid, millele pöörata tähelepanu tehingutes kasutatud vallasvaradega.[1] Lisatud on ka raamatupidamise kannete jaoks viited.

Alla 30 000 eurose väärtusega vallasvara

Kui asutuse vallasvara on hariliku väärtusega alla 30 000 euro, võib asutuse juht ise otsustada vara üleandmise, võõrandamise, kasutamiseks andmise või maha kandmise. Praktikas tekib tihtipeale esimese asjana küsimus, millest lähtuda kasutatud vara väärtuse kindlaks määramisel.

Kui tegemist on vallasasjaga, ei ole rangelt kindlaks määratud, kuidas hinnata vara harilikku väärtust. Tavapraktikas tähendab harilik väärtus turuhinda ning selle väljaselgitamiseks võib tugineda vallasasja puhul näiteks turupõhisele hinnavaatlusele. Unikaalsema vara puhul võib kasutada eksperdilt hindamise tellimist, samuti on teatud juhtudel otstarbekas lähtuda vara bilansilist jääkmaksumust.

Näide: Koolil on jäänud üle vanad arvutimonitorid, mis ei ole bilansis eraldi arvel. Monitoride hetke hariliku väärtuse välja selgitamiseks on üheks võimaluseks tutvuda kasutatud elektroonikat müüvate ettevõtete pakkumistega või vaadata oksjonikeskkonna osta.ee-s müüdud analoogseid monitore.

Vara vajalikkuse välja selgitamine

Kui kool ise vara ei vaja, tuleb esmalt välja selgitada, kas vara võib olla vajalik riigisektorile, eelkõige teistele Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olevatele asutusele. Vallasvara vajalikkuse välja selgitamiseks piisab, kui saata teavitused e-kirja teel või pöörduda ministeeriumi riigivaraosakonna poole, kes abistab vara vajaduse välja selgitamisel.

Samas kui vara on muutunud niivõrd kasutamiskõlbmatuks, mistõttu hindab kool, et vara ei ole vajalik ka kellelegi teisele, võib eeldada huvi puudumist ning korraldada koheselt sellise vara maha kandmise ning hävitamise lähtudes riigivara käsutamisel otstarbekuse põhimõttest.

Üleandmine

 Kui vara on kellelegi riigisektorist vajalik, tuleb see vara neile üle anda. Üleandmiseks tuleb vormistada üleandmise-vastuvõtmise akt ning kui vara on bilansis, saab üleandmine vormistada riigitöötaja infoportaalis. Vallasasja üleandmise kuupäevaks on akti allkirjastamine. Alles siis, kui on selge, et vara riigisektorile vajalik ei ole, võib otsustada vara võõrandamise või kasutamiseks andmise.

Näide. Eesti Lennuakadeemiale kuulub sõiduk Citroen Berlingo 2006 aastast, mille esistangel on mõra ning kerel on roostekahjustused. Kool teavitas mittevajalikust varast Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonda, kes saatis kirjelduse sõiduki kohta koos piltidega kõigile riigikutseõppeasutustele. Valgamaa Kutseõppekeskus hindas sõidukit endale vajalikus  ning soovis seda endale. Eesti Lennuakadeemia saatis vara üleandmise-vastusvõtmise akti Valgamaa Kutseõppekeskusele ning pärast akti allkirjastamist tehti toimingud raamatupidamises ja vormistati sõiduk ümber ARK-s.

Vara üleandmine (riigiraamatupidamiskohustuslase üksuste vaheline):

D: 15….          (põhivara kulum)

D: 710010       (mitterahalised antud siirded)

K: 15….          (põhivara soetusmaksumus)

Riigiasutusele üle andes on RV kood 15

Täielikult amortiseerunud põhivara üleandmine:

D: 15 …          (põhivara kulum)

K: 15 …          (põhivara soetusmaksumus)

Võõrandamine

Kui on välja selgitatud, et vara riigile vajalik ei ole, võib vallasvara võõrandada.  Üldjuhul võõrandatakse vallasvara müügi teel avaliku enampakkumise (elektroonilise enampakkumise) korras vähemalt selle harilikule väärtusele vastava tasu eest rahas. Enampakkumise võib läbi viia mõnes olemasolevas müügiportaalis.

Kui vara väärtus on alla 300 euro võib vara võõrandada otsustuskorras s.t ilma enampakkumiseta. Samuti võib alla 300 eurose väärtusega asja võõrandada oma asutuse töötajale. Oma töötajale võõrandamise korral, peab teavitama kõiki töötajaid võõrandatavast varast ning seadma ka mingi tingimuse, kes vara saab, kui soovijaid on mitu (nt kes esimesena teada soovist annab, loosiga vms).

Riigivara võib otsustuskorras tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada riigivaraseaduse § 33 lõikes 1 nimetatud juhtudel. Alla hariliku väärtuse võib vara näiteks võõrandada kohaliku omavalitsuse üksusele (nt kohalik põhikool), avalik-õiguslik  juriidilisele isikule (nt ülikoolid), riigi poolt asutatud MTÜ-le või SA-le tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks, muudele MTÜ-dele või SA-dele, kes täidavad ülesandeid avalikel eesmärkidel (nt haridusega või teadusega seotud ülesanded). Samuti võib riigivara tasuta võõranda, kui vallasasi on vajalik humanitaarabi osutamiseks või rahvusvahelises koostöös osalemiseks või arengukoostööprojekti elluviimiseks.

Kui soovija on leitud, tuleb koostada dokumendid, mille alusel saab vara bilansist välja kanda. Võõrandamise otsuses tuleb märkida riigivaraseaduse §  38 lõikes 2 märgitud info (võivad sisalduda ka RTIP-s, kui selle kinnitab volitatud asutuse juht) ning kirjalikus müügilepingus tuleb kajastada riigivaraseaduse § 49 lõikes 2 toodud andmed. Lisaks lepingule võib sõlmida ka vara üleandmise-vastuvõtmise akti, mis kinnitab vara üleminekut, aga see võib sisalduda ka lepingus. (täiendatud 10.03.2021)

Näide: Haridus- ja Teadusministeeriumil on jäänud üle 3 arvutimonitori, mis ei ole bilansis eraldi arvel. Ministeerium teavitas allasutusi, kuid keegi monitoride endale saamiseks soovi ei avaldanud. Seejärel pakkus ministeerium monitore kohalike omavalitsuste koolidele. Kuna soovi monitoride saamiseks avaldas 3 põhikooli, jagati monitorid soovijate vahel võrdselt. Monitorid võõrandati põhikoolidele tasuta, kuna tegemist on kohaliku omavalitsuse pidamisel olevate koolidega.

 Põhivara müük:

D: 103010       (müügihind koos käibemaksuga)

D: 15…           (põhivara kulum)

D: 3811..2       (müüdud vara jääkväärtus)

K: 15…           (põhivara soetusmaksumus)

K: 3811..0       (põhivara müügihind)

K: 203000       (käibemaks)

Müügi korral on RV 02

Maha kandmine

Vara, mis on hävinud, riknenud, varastatud, kadunud, muutunud kasutuskõlbmatuks või võõrandamatuks, saab tunnistada kõlbmatuks ja kanda maha. Riigivara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise eeltingimus (kulumine, vargus, hävimine) peab olema dokumentaalselt tõestatud. Teatud juhtudel on vajalik tellida vara kõlbmatuks tunnistamiseks sõltumatu ekspertiisakt – seda vara puhul, mille vigastuse põhjust, suurust ja selle parandamise võimalikkust ja kasumlikkust ei osata ise määrata. Kuid varad, mille soetusmaksumus on alla 5000 euro või mis on vanem, kui 5 aastat sellise ekspertiisakti tellimise kohustust ei ole.

Täiendavalt lubab riigivaraseadus kõlbmatuks tunnistada ja maha kanda sellise vara, mis on muutunud mittevajalikuks või mille kasutamiseks andmise või võõrandamise kulud ületaksid sellest saadavat tulu, mistõttu ei ole majanduslikult otstarbekas vara kasutamiseks anda või võõrandada. Samas on vajalik hinnata igal üksikjuhtumil, kas vara võiks olla vajalik kellelegi teisele ning võimalusel selgitada välja vara vajalikkus teistele ning leida seeläbi varale uus omanik.

Kõlbmatuks tunnistatud asi hävitatakse võimalikult odavalt ja keskkonnasäästlikult. Raamatupidamislikult nõutud ei ole, et vallasvara mahakandmisel hävitamise kohta oleks utiliseerimise tõend, kuid on juhuseid olnud, kus näiteks riigikontroll on küsinud maha kantud varade saatuse kohta. Näiteks vana elektroonika puhul võib selline küsimus tõepoolest tekkida, kuna elektroonikat tuleb nõuetekohaselt utiliseerida. Kõlbmatuks tunnistatud  riigivara kantakse bilansist maha.

Näide. Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendihaldusosakonnal on jäänud üle 5 kasti värvilisi dokumendikaasi, mis olid soetud ca kümme aastat tagasi. Vara vajalikkuse väljaselgitamisel leidsid osad kaantest uue omaniku ning allesjäänud paberkaaned utiliseeriti paberikonteineris. Eraldi dokumente selle kohta ei vormistatud, kuna tegemist oli kulusse kantud asjadega.

Põhivara maha kandmine:

D: 15.…                      (põhivara kulum)

D: 611.. – 613…         (põhivara jääkmaksumus)

K: 15 …                      (põhivara soetusmaksumus)

Varade maha kandmisel kasutada RV 12

EL toetusega ostetud varad

 EL toetusega ostetud vara puhul tuleb järgida nõuet, et toetuse saaja tagaks vara säilimise 5 aasta jooksul projekti lõppemisest. Seega, isegi kui vara on koolile mittevajalik, siis vara võõrandamise, üleandmise või mahakandamise asemel tuleks probleemide ennetamiseks EL toetusega ostetud vara hoida kasutuses eeltoodud tähtaja jooksul, selle võimatuse korral asendada koheselt samaväärsega. Oluline on, et järelkontrolli tehes oleks kontrollijatel võimalik seadme asukoht tuvastada. Kui 5 aastat periood projekti lõppemisest arvates on möödunud, võib vara käsutada üldises korras.

Vara väärtusega üle 30 000 euro

Kui vara väärtus on üle 30 000 euro, tuleb pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole taotlusega vastava riigivaratoimingu algatamiseks. Taotlus peab sisaldama vara kirjeldust, toimingu põhjendust ning muid olulisi andmeid. Samuti tuleks eelnevalt välja selgitada, kas vara on vajalik teistele riigiasutustele, kui soovitakse vara võõrandada või maha kanda.

[1]Lähtutud on haridus- ja teadusministri 22.11.2017 käskkirjaga nr 310 kinnitatud „Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise korrast“ ning riigivaraseadusest, mida peavad oma tegevuses jälgima kõik riigikoolid.

Alates 20.01.2021 on kehtestatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 27 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise kord uues redaktsioonis. Käskkiri nr 310 on tunnistatud kehtetuks. (info lisatud 10.03.2021)

Kerttu Ilvesmets

riigivaraosakonna ekspert

Üldised soovitused riigiasutustele viiruse levimise tõkestamiseks (vol 2)

Soovituste eesmärk on ühtlustada riigiasutustes kasutusele võetavaid meetmeid, et taastada järk-järgult eriolukorra eelne töökorraldus ning vältida viiruse uut levikut. Soovitused asendavad üldiseid suuniseid riigiasutuste toimepidevuse tagamiseks viiruse levimisel, mis saadeti 17. märtsil 2020. a.

1. Kõigi asutuste toimimine ja avalikud teenused peavad olema tagatud. Avalike teenuste ja funktsioonide koha ja kanalite üle otsustab riigiasutuse juht, andes vastavad kirjalikud korraldused ja informeerides avalikkust.
2. Ametiruume võivad kasutada vaid haigussümptomiteta (köha, nohu, palavik) inimesed.
3. Ametiruumides tuleb tagada tavapärased hügieeni- ja desovahendid. Korraldada tuleb tööpindade ja –ruumide regulaarne puhastamine. Koosolekuruume tuleb tuulutada või tagada neis muul viisil õhuvahetus ja puhastada neid ruume päeva jooksul regulaarselt.
4. Lubada kaugtööle kõik teenistujad, kelle tööiseloom seda võimaldab. Korraldada kontoris töötavate teenistujate töökohad selliselt, et teenistujad oleksid teineteisest vähemalt 2 m kaugusel. Vahetut kontakti teiste isikutega võimalusel välditakse.
5. Kõik välislähetused ja üritused lükatakse võimalusel edasi või jäetakse ära. Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see ei ole tungivalt vajalik.
6. Külalisi vastu ei võeta, v.a vältimatu vajaduse korral, ja ekskursioone vms ei korraldata.
7. Koosolekuid ja kohtumisi peetakse sidevahendite kaudu. Kui see pole võimalik, siis korraldatakse koosolek või kohtumine ruumis, kus on inimeste vahel võimalik hoida 2m distantsi. Vältida tuleb kätlemist jmt otseseid kontakte. Koosolekul või kohtumisel viibijad peavad järgima head respiratoorset ja kätehügieeni. Koosoleku või kohtumise kestvus peab olema võimalikult lühike.
8. Koolitused korraldatakse võimalusel interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara, või lükatakse edasi. Kui see pole võimalik, siis järgitakse eelmises punktid kirjeldatud koosolekute korraldamise reegleid.
9. Sotsiaalsete ürituste korraldamist tuleb vältida.
10. Teenistuja nakatumiskahtluse korral tuleb rakendada viivitamata Terviseameti suuniseid ja teavitada asutuses nakkusjuhtumistega tegelevat teenistujat, kes korraldab vajadusel nakatunu lahkumise hoonest, ruumide puhastamise, asutusesiseselt kokkulepitud isikute informeerimise jms.
11. Asutuse juhil kehtestada ajutised töökorralduse reeglid, millega reguleeritakse asutuse tööspetsiifikast ning käesolevatest suunistest lähtuv töökorraldus.
12. Kõik eeltoodud soovitused kehtivad kuni uute soovituste andmiseni.

Täiendav info:
1) Terviseameti juhendmaterjalid:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID

2) Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale:
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729

3) Koroonaviirust ja eriolukorda puudutav info:
https://www.kriis.ee/et

4) Välisministeeriumi reisiinfo ja piirangud:
https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov

Üldised suunised riigiasutuste toimepidevuse tagamiseks viiruse levimisel

Head kolleegid!

Edastame Riigikantselei väljatöötatud suunised, mille eesmärk on võtta asutuses kasutusele meetmed, millega tagatakse asutuse ülesannete täitmine COVID-19 tõttu tekkinud hädaolukorra ajal.

1. Kõigi asutuste toimimine ja avalikud teenused peavad olema tagatud. Avalike teenuste ja funktsioonide koha ja kanalite üle otsustab riigiasutuse juht, andes vastavad kirjalikud korraldused ja informeerides avalikkust.

2. Tagada ametiruumides inimestele tavapärased hügieeni- ja desovahendid. Korraldada tööpindade regulaarne puhastamine.

3. Kõik lähetused ja üritused lükatakse edasi või jäetakse ära. Välisriigist puhkuselt või lähetusest naasnud teenistuja jääb 14 päevaks kaugtööle. Samuti jääb 14 päevaks kaugtööle teenistuja, kes on olnud lähikontaktis kellegagi, kes on naasnud välisriigist või kellel on viiruse sümptomid (palavik, kuiv köha ja väsimus, raskematel juhtudel hingamisraskus).

4. Keelata puhkusele minejatel välisriiki reisimine.

5. Koolitused korraldatakse interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara, või lükatakse edasi.

6. Külalisi vastu ei võeta, v.a vältimatu vajaduse korral, ja ekskursioone vms ei korraldata.

7. Asutuses rakendatakse suurimal võimalikul määral kaugtööd. Kontoris viibivad ainult need teenistujad, kelle töö on kriitilise iseloomuga ning kel ei ole võimalik oma tööülesandeid kaugtööl olles täita.

8. Avatud kontoris töötavatele teenistujatele tagada töölaudade vahe 1–1,5 m ja vältida samaaegset viibimist ühiskasutuses olevates suletud ruumides. Olla võimalikult vähe teise isikuga mis tahes vahetus kontaktis.

9. Kontorist pikemaks ajaks lahkudes (nt õhtul töölt koju) võtta alati sülearvuti kaasa.

10. Kaugtööle minnes suunab teenistuja oma lauatelefoni mobiiltelefonile, COVID-19 tõkestamisega seotud teenistuja hoiab mobiilitelefoni 24/7 sisselülitatuna.

11. Võimaluse korral korraldab asutus andmesideühenduse, et saaks teha kaugtööd.

12. Kontoris on keelatud pidada rohkem kui 5 inimese osavõtuga koosolekuid või muid kogunemisi, mis pole vajalikud asutuse kriitiliste ülesannete täitmiseks. Pidada koosolekuid interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara.

13. Ruume, kus toimuvad koosolekud, tuulutada või tagada neis muul viisil õhuvahetus ja puhastada neid ruume päeva jooksul regulaarselt.

14. Juhtidel ja kriitliste ülesannete täitjatel peab olema vähemalt üks asendaja ning paika pandud töökorraldus, mis võimaldab vajaduse korral teha tööd vahetustega.

15. Teenistujatele, kes peavad töötama kontoris ja tavapärasest suurema koormusega, tagada võimaluse korral toitlustamine, puhkamisvõimalus, vajaduse korral transport kontorisse ja koju.

16. Võimaluse ja vajaduse korral hüvitada teenistujatele, kes ei saa tehnilistel vm põhjustel olla kaugtööl, taksoteenus tööle ja koju sõitmiseks, et vähendada ühistranspordi kasutamist.

17. Olla vajaduse korral valmis rakendama töötamist graafiku alusel, et tagada teenistujatele võimalus puhata ning vältida kurnatust ja läbipõlemist.

18. Teenistuja nakatumiskahtluse korral rakendada viivitamata Terviseameti suuniseid.

19. Määrata asutuses teenistuja, kes tegeleb võimalike nakkusjuhtumitega – peab nakkusjuhtumite üle arvestust, korraldab vajaduse korral teenistuja lahkumise hoonest, ruumide puhastamise, asutusesiseselt kokkulepitud isikute informeerimise jms.

20. COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikutel tuleb:

a. jääda sõltumata haigussümptomite ilmnemisest isolatsiooni ning vältida igasugust lähikontakti teiste inimestega kuni negatiivse diagnoosi saamiseni;

b. järgida raviarsti ja Terviseameti antud juhiseid;

c. korraldada kõigi temaga vähemalt päev enne haigussümptomite ilmnemist kontaktis olnud, sh samadel koosolekutel viibinud, isikute teavitamine positiivse diagnoosi saamise kohta.

21. COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikutega lähikontaktis olnud isikutel tuleb:

a. teavitada oma otsest juhti võimalikust lähikontaktist COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikuga;

b. teha kahe nädala jooksul kokkuleppel otsese juhiga maksimaalselt kaugtööd;

c. vältida COVID-19 tõkestamisega seotud tegevustes (sh koosolekud) osaledes lähikontakti teiste inimestega;

d. jääda haigussümptomite ilmnemisel isolatsiooni;

e. järgida raviarsti ja Terviseameti antud juhiseid.

22. Leppida kokku, kuidas asutuses teavitatakse teenistujaid töökorralduse muudatustest.

23. Asutuse juhil kehtestada ajutised töökorralduse reeglid, millega reguleeritakse eriolukorrast tulenev ja asutuse tööspetsiifikast lähtuv töökorraldus.

24. Kõik eeltoodud suunised kehtivad kuni uute suuniste andmiseni.

Täiendav info:

1)     Patsiendi koduse ravi juhend COVID-19 korral Terviseameti lehel.

2)     Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele.

3)     Koroonaviirust ja eriolukorda puudutav info asub SIIN.

Personalitöö ja dokumendihalduse infokiri vol 7

Head kolleegid!

Uus personalitöö ja dokumendihalduse infokiri on taas teie eest! Värske, arvult seitsmenda infokirjaga toome teieni kuus postitust järgmistel teemadel:

HTMi riigivaraosakonna riigihangete peaekspert Urmas Jaagusoo on koostanud kokkuvõtte Riigikontrolli poolt läbiviidud hanketegevuse korralduse auditi tulemustest ning jagab teiega soovitusi, mida hangete planeerimisel ja korraldamisel silmas pidada.

Sarnaselt eelmisele korrale jätkame uute kolleegide tutvustamist, kes on infokirjade ilmumise vahelisel ajal tulnud tööle ministeeriumi perre või ministeeriumi haldusalasse personali- või dokumendihalduse valdkonda.

Arendamisel oleva riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) uue mooduli – “Isikuandmed” sisust ning valmimise etappidest annab ülevaate HTM haldusala personalitöö koordinaator Karit Eensoo.

Rubriigis “tööõiguse põhimõisted” oleme varasemalt selgitanud, mis on summeeritud tööaeg ning kuidas seda arvestatakse, oleme rääkinud põhjalikumalt töölepingu lõpetamisest, selle alustest, protseduurist ning asjaoludest, mida tööandja sel puhul silmas peab pidama, samuti tähtajalistest töölepingutest ning nende sõlmimise lubatavusest, vormistamisest ja pikendamisest. Käesolevad infokirjas võtame vaatluse alla tasaarvestuse teema töösuhetes. Teema kohta teeb ülevaate jurist Ragne Tsäkko.

Head tutvumist!

 

 

Riigihankealasest tegevusest Riigikontrolli auditi valguses

Riigikontroll korraldas 2019. aasta jaanuarist kuni oktoobrini hanketegevuse korralduse auditi (kontrolliaruanne leitav siit ), et välja selgitada, kas riigiasutuste loodud hankekorrad vastavad uuele riigihangete seadusele, kas asutuste loodud sisekontrollisüsteem hankemenetluste korraldamiseks toimib ning kas riigiasutused jälgivad asjade ostmisel, teenuste ja ehitustööde tellimisel riigihangete seadust. Auditi objektiks olid 2018. aastal tehtud tehingud (majandustehingud ja investeeringud) ning auditeeritud asutuste hankekorrad ja -plaanid.

Audit hõlmas kuut valitsemisala: Kaitseministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi.

1. Hankeplaanid ja –korrad

Paljudel asutustel oli hankekord ja ka hankeplaan avalikustamata. Mitmed asutused avalikustasid need auditi käigus.

Kordade ja plaanide mitteavalikustamisel oli reeglina üks konkreetne põhjus. Nimelt 2019. aasta märtsikuus Andmekaitse Inspektsiooni tehtud ettekirjutusega oli Eesti koolide haldamise infosüsteemis piiratud kõikide failide kuvamine seoses dokumentide avalikustamise sätete kontrollimisega. See piirang peaks tänaseks päevaks maas olema. Eeldame, et kõik korrad ja plaanid on nüüd nähtavad.

Õige mitmed asutused olid dokumendid aga avalikustanud ka oma kodulehel, mis on hea lahendus.

Hankeplaanide kohta täheldati sisulisi puudusi kahel juhul, st suuri probleeme polnud.

HTM hankekord ütleb järgmist:

Hankeplaanis näidatakse ära vähemalt hanke nimi, lühikirjeldus, hanke eeldatav maksumus, hankeliik ja menetluse liik, hanke eest vastutav isik, hankelepingu täitmise eest vastutav isik, ajakava ning võimalusel ühtse riigihangete klassifikaatori koodid (CPV-koodid).

Need andmed peavad hankeplaanis sisalduma. Kui hankelepingu täitmise ja hanke eest vastutav isik on üks ja see sama, siis märkige ta ikka plaanis ära.

Tuletan meelde, et asutusel peab hankekord olema igal juhul. Kui riigihankeid ei ole (üldine reegel on, et riigihanked lisatakse hankeplaani alates 20 000 eurost (km-ta)), siis hankeplaani ei pea ja ei saagi koostada. Hankekord aga peab olemas olema.

Oluline on ka see, et hankekord reguleeriks kõiki olulisi asjaolusid. Eeskätt neid tegevusi, mida riigihangete seadus täpsemalt ei reguleeri- alla lihthanke piirmäära jäävad hanked, sotsiaal- ja eriteenuste hanked. Oluline on, et hankekorrast saaks töötaja juhised, kuidas mingis olukorras käituda.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et hankekord peab reguleerima alljärgnevat:

– hangete kavandamine (sh hankeplaani muutmine);

– hangete korraldamine (sh hankemenetluses osalejate ring ja nende ülesanded);

– hangete korralduslikud üldnõuded (sh nõuded hankekomisjonile);

– alla piirmäära jäävate hangete tegemise nõuded (sh mitme pakkujaga läbirääkimiste pidamine, põhjendus pakkujate vähesuse korral, nõue jälgida lepingute muutmisel, et need ei ületaks riigihanke piirmäära);

– hankelepingute täitmine (sh hankelepingute sõlmimise kohustus, lepingute täitmise jälgimise kohustus, tegevused lepingu muutmise vajaduse korral).

Riigikontroll pani tähele, et mõnedel asutustel polnud hankekord kooskõlas uue st nüüd juba üsna mitu aastat kehtinud riigihangete seadusega (alates 01.09.2017).

2. Hangete planeerimine

Oluline on, et kõik kavandatavad riigihanked eeldatava maksumusega üle 20 000 euro sisalduksid hankeplaanis. Kui aasta sees lisandub hankeid, siis tuleks hankeplaani täiendada.

Kui mõni riigihange ära jääb, siis oleks mõistlik hankeplaanist see riigihange eemaldada. Hankeplaan peaks olema aktuaalne, st vastama tegelikkusele.

Oluline on hinnata hankelepingute eeldatavat maksumust võimalikult täpselt. Kui tekib olukord, kus on kahtlus, kas näiteks lihthanke piirmäära lähedale jääv hankelepingu maksumus jääb lõpuks alla või läheb üle, on soovitus minna välja suurema summa alusel ja rangema menetlusega (viia läbi lihthange).

Hankeplaan peab sisaldama nii ühishankeid (ollakse ju kaasvastutav menetluse eest) kui ka minikonkursse. Kesksetes hangetes osalemist ei tuleks märkida, kui tegu ei ole vabatahtliku osalemisega (näiteks Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) hanked IT vallas). Kui aga kavatsetakse osta raamlepingu alt minikonkursiga või ilma näiteks sülearvuteid maksumusega üle 20 000, siis tuleks see hankeplaanis ära tuua.

Igaks juhuks meenutan, et mõnede hankeobjektide suhtes on valitsus määranud kohustusliku keskse hankija. Nii hangib RIK kohustusliku keskse hankijana järgmist:

1) 30213100-6 kaasaskantavad arvutid;

2) 30213300-8 lauaarvutid;

3) 30231310-3 lamekuvarid;

4) 30232100-5 printerid.

Ministri käskkirjaga 4.03.2019 nr 1.1 -2/19/60 2/ on RIK määratud kohustuslikuks keskseks hankijaks ka tahvelarvutite osas.

Seega ülalmainitud asju tuleb hankida läbi RIK-i.

3. Korraldamata hanked

Korraldamata hankeid jagus. Suurema osa moodustasid hanked, mis puudutasid soojusenergia ostmist.

Paljudel asutustel on sõlmitud soojusenergia ostmiseks tähtajatud lepingud ajal, mil soojusenergia ost oli erand ja ei eeldanud hankemenetlust.

Reeglina ei ole soojusenergia pakkujaid hankija piirkonnas rohkem kui üks.

Riigikontroll on seisukohal, et tähtajatuid lepinguid ei peaks siiski sõlmima, see kitsendab konkurentsi.

Soojusenergia hankimise kohta märgib aga Riigikontroll täiendavalt:

Soojusenergia hangete puhul on Riigikontroll arvamusel, et hankemenetluse korraldamine ei aita sisuliselt kaasa konkurentsi parandamisele ega majanduslikult parima pakkumise leidmisele, sest piirhind on kaugkütteseaduse alusel kooskõlastatud. Riigikontrolli hinnangul saaks Rahandusministeerium suhtluses Euroopa Komisjoniga pöörata tähelepanu praktilisele vajadusele algatada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi muutmine, et vähendada halduskoormust.

Oleme pöördunud Rahandusministeeriumi poole, et välja selgitada, kas ja milliseid samme kavatseb ministeerium Riigikontrolli ettepaneku alusel astuda ja kuidas tuleks asutustel seni sõlmitud lepingute suhtes toimida.

Eksitud on toitlustusteenuse ostmisel, toiduainete ostmisel, õppevahendite ostmisel, ehitustööde tellimisel.

Peamiseks põhjuseks eksimustel on hankelepingu eeldatava maksumuse määramine.

Mõned nõuanded- kui näiteks kool tegeleb lisaks õppetööle ka muude tegevustega, mille tõttu vajatakse toitlustusteenust, siis tuleks jätta hankelepingu eeldatava maksumuse määramisel reserv, mis ootamatud kulud kataks ja tagaks hankemenetluse liigi korrektse valiku.

Riigihangete seadus võimaldab teatud ulatuses hankelepinguid ka muuta.

Toiduainete maksumused tuleb hankemenetluse liiki valides kokku liita. Hanked võib teha eraldi osadena, aga lähtudes kogumaksumusest. Lisaks- seadus võimaldab toiduaineid osta väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankena, kasutage seda võimalust.

4. Probleemid registri andmetega

Hankijad peavad riigihangete registrile esitama erinevaid andmeid.

Nii tuleb avaldada õigel ajal teade lepingu sõlmimise kohta, aru anda raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingute sõlmimise kohta ja lõppenud hankelepingute kohta.

Erinevatel põhjustel võib andmete esitamine teinekord viibida. Register saadab aga meeldetuletusi ja palun neid tähele panna.

5. Hankelepingute avalikustamine

Hankelepingud on avalikud. Samas võivad mõned hankelepingud sisaldada ärisaladust ja ärisaladusega kaetud osa avalik ei ole. Hanke käigus küsib hankija üldjuhul, kas pakkumus sisaldab ärisaladust. Ärisaladuse ulatus on riigihangete seaduses reguleeritud. Kõik andmed ei ole ärisaladuseks. Kui pakkuja ei ole ärisaladuse osa välja toonud  võiks hankija selle üle küsida. Ärisaladusega osa mitte avaldata.

6. Hankemenetlusega seotud märkused

Hankemenetluste poolelt jäi Riigikontrollile silma, et teinekord ei järgitud hankelepingute sõlmimisel ooteaega. Kui kahtlus, tuleks kontrollida või üle küsida.

Registrile edastatavad teated peaksid laekuma tähtaegselt (on viivitatud hankelepingu sõlmimise teate esitamisega. Register saadab selle kohta meeldetuletusi).

Menetluse dokumenteerimine on oluline. Ka alla lihthanke piirmäära hangetes tuleks tagada, et menetlustes, mis eeldab mitme pakkumuse võtmist, kajastuksid (töötaja kaustas või lepingumenetluse juures lisainfona) asjaolud, kuidas on hankes tulemusteni jõutud ja et need andmed ka pärast töötaja lahkumist kättesaadavad oleksid.

Lõpetuseks lisan mõned aadressid, lingid ja numbrid, millelt saab vajadusel abi:

Korduma kippuvad küsimused hangetes: https://www.rahandusministeerium.ee/et/kkk/870

Riigihangete registri kasutajatugi: register@riigihanked.riik.ee; 611 3693, 611 3703 (E-R 9:00–12:00 ja 13:00–15:00)

Riigihangete seaduse nõustamine: riigihanked@fin.ee, 611 3701 (E 9:00–12:00; K 14:00–17:00; R 9:00–12:00).

Kesksete hangete lehed (RIK ja RTK): https://kesksedhanked.rik.ee/

Info koolituste kohta: https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-poliitika/kasulik-teave/riigihangete-ja-riigiabi-osakonna-koolitused

 

Head hankimist!

 

Urmas Jaagusoo, riigivaraosakonna riigihanke peaekspert

Meie uued kolleegid (vol 2)

Sarnaselt eelmisele korrale jätkame uute toredate kolleegide tutvustamist, kes on infokirjade ilmumise vahelisel ajal tulnud tööle ministeeriumi perre või ministeeriumi haldusalasse personali- või dokumendihalduse valdkonda.

Ministeerium sai värskel 2020. aastal lausa kaks uut innukat osakonnajuhatajat:

Üldharidusosakonna juhataja kohale läbis tiheda konkursisõela Liina Põld. Ta tuli ministeeriumisse otse Haapsalu Linnavalitsusest, kus ta töötas kuus aastat hariduse ja kultuuri valdkonna aselinnapeana. Varasemalt on ta töötanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži arendusjuhina. Liinal on magistrikraadile vastav kvalifikatsioon organisatsioonikäitumise erialal TLÜs.

Hariduskorralduse osakonna juhatajana asus tööle Ingar Dubolazov. Ingar sattus ministeeriumisse juba 2018. aastal avaliku teenistuse juhtimistalentide programmi raames, mille käigus ta tegutses mh ministeeriumi mainekujunduse ning mitmete arengusuundade kavandamise ja kaardistamisega. Ingar on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe hariduskorralduse erialal. Enne ministeeriumisse siirdumist on ta töötanud arendusjuhina Kohtla-Järve Gümnaasiumis ja haridus-, kultuuri- ja noorsootöö nõunikuna Jõhvi Vallavalitsuses.

Lisaks asus noorteosakonna peaeksperdina jaanuari algul tööle Karl Andreas Sprenk, kes on tegutsenud haridus- ja noortevaldkonnas alates aastast 2011. Karl Andreas on lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste bakalaureuse eriala ja õpib hetkel Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris erialal e-riigi tehnoloogiad ja teenused.

 

  Õigusosakond sai täiendust uue õigusnõuniku näol – Tiina Silem, kes varasemalt töötas Tarbijakaitseametis jurist-valdkonnajuhina. Tiina on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Milanos ülikoolis International Institute for the Sociology of Law. Hetkel õpib Tiina sama ülikooli doktoriõppes. Tiina teenistusvaldkondadeks ministeeriumis on kõrgharidus ja teadus.

 

Jõgevamaa Gümnaasiumi juhiabina asus eelmise aasta lõpus tööle Merlin Paju. Merlin omandab hetkel kõrgharidust Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal. Enne Jõgevamaa Gümnaasiumisse siirdumist töötas Merlin Jõgeva Linnaraamatukogus.

Haldusala palgakorralduse hea tava

Palgakorralduse hea tava sai HTMi personalitiimi ja sisuosakondade koostöös kirja pandud eesmärgiga aidata kaasa ühtse, läbipaistva ja eesmärgipärase töötasustamispoliitika kujundamiseks meie haldusalas.

Ootame nüüd haldusala asutustelt kommentaare ja ettepanekuid hea tava dokumendile! Tagasiside palun saata haldusala personalitöö koordinaatorile: karit.eensoo@hm.ee


Haldusala palgakorralduses lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • Töötajate tasustamise tingimused ja kord sätestatakse asutuse palgajuhendis, mis on kooskõlas hea tava dokumendis toodud põhimõtetega.
 • Asutuse palgajuhend on avalik dokument.
 • Mõisted palgakorralduses:
  • Palgamäär on palga suurus kindlaksmääratud ajaühikus tehtava töö eest.
  • Palk on töötajale makstav töötasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning muudest õigusaktides ja palgajuhendis sätestatud tasudest ja hüvitistest.
   • Põhipalk on palgamäära alusel arvutatud töötaja igakuine kokkulepitud töötasu, mida makstakse töökoha ülesannete ning tööalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.
   • Muutuvpalk on palga ebaregulaarne osa, mida makstakse tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana.
    • Tulemuspalk on eelnevalt tööplaanis ja/või ametijuhendis sätestatud ja/või muul viisil kokkulepitud eesmärkide eeldatust efektiivsemalt ja silmapaistva kvaliteediga täitmise eest   makstav tasu.
    • Lisatasu täiendavate tööülesannete eest makstakse töölepingus ja/või ametijuhendis määratlemata tööülesannete täitmise või nende tavapärasest intensiivsema täitmise eest.
    • Preemia on ühekordne lisatasu erakordsete tööalaste saavutuste eest.
  • Toetus on töötajale makstav muu rahaline tasu, mis ei ole seotud töötaja töösooritusega.
 • Eelarvevahendite kasutamine tasustamisel on eesmärgipärane ja läbipaistev.
 • Asutuse palgakorraldus on aus ja õiglane, konkreetse töötaja panust arvestav ning tugineb põhjendatud otsustel ja võrdsel kohtlemisel.
 • Tasustamisel püüeldakse konkurentsivõimelise töötasu maksmise poole.
 • Asutuse ametikohad on hinnatud ja süstematiseeritud lähtuvalt ametikoha väärtusest.
 • Ametikohale või ametikohtade grupile on kehtestatud vastav palga alammäär.
 • Põhipalga suurus lepitakse kokku töötaja töölepingus. Töötaja põhipalk hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist, mida töötaja täidab kokkulepitud tööaja jooksul.
 • Samaväärsetel ametikohtadel võivad põhipalgad olla diferentseeritud. Töötaja põhipalga suuruse määramisel lähtutakse kokkulepitud tööülesannete mahust, töösooritusest, pädevusest, kvalifikatsioonist, kogemustest ja muudest eesmärgipärastest näitajatest.
 • Asutuse palgafondi kasutatakse üksnes töösoorituse eest tasustamiseks.
 • Töötajale võib toetusi maksta üksnes erandlikel ja igakordselt põhjendatud juhtudel eesmärgiga parandada töötaja töösooritust (nt töötaja tervise edendamiseks, tasemehariduse või kutse omandamiseks jmt).
 • Tasustamisega seonduvad dokumendid, mis ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, on avalikud.

 

Kavandatavad arendused riigitöötaja iseteenindusportaalis RTIP

Arendamisel on uus RTIPi moodul – “Isikuandmed”, mille funktsionaalsus valmib mitmes etapis:

I ETAPP:  Olemasolevate töötajate isikuandmete vaatamine ja muutmine.

Töötaja saab näha ja muuta järgmisi enda kohta käivaid andmeid: nimi, alaealised lapsed, kodune aadress, pangakonto, haridus, keeleoskus (kui nõutud), töökoha kontaktid, kõrvaltegevused. Lisaks on kuvatud ja mitte muudetav: kvalifikatsioon, ametikoht, töökoormus, palk, töökoha aadress.

Funktsionaalsus valmis aasta alguses ning on kohustuslik kasutusele võtta alates 01.02.2020. a

NB! Olemas on ka töötaja foto lisamise ja muutmise võimalus, kuid foto jõuab ainult SAPi andmebaasi. RTK tegeleb arendusega, et asutused saaksid neid fotosid pärida ka enda infosüsteemidesse üle x-tee. Kindlasti peab ka asutus seejärel tegema arendusi, et nende süsteemid oleksid võimelised töötajate fotosid üle x-tee vastu võtma.

II ETAPP: Uue töösuhte vormistamine ja olemasoleva lõpetamine.

Asutus saab peale värbamis- ja valikuprotsessi algatada RTIPis uue töötaja tööle vormistamise. Uus töötaja saab siseneda RTIPi ning täita enda kohta isikuankeedi. Täidetud isikuankeet koos ametikoha seosega, palga andmetega jms kontrollitakse asutuse poolt ja saadetakse RTK-sse.  NB! Värbamisprotseduur ja töötaja valimine ei ole hetkel RTIP arenduste skoobis.

Töötaja lahkumise vormistamine, nii töötaja kui tööandja poolt algatatuna.

Funktsionaalsus valmib eeldatavasti aprillis 2020.

III ETAPP: Töölepingute ja käskkirjade muudatused.

Töötajaga seotud selliste andmete muudatused, mis toovad kaasa töölepingu muutmise (töölepinguliste puhul) või käskkirja vormistamise (ametnike puhul). Näiteks töökoormuse muutmine, palga muutmine, teisele ametikohale üleviimine. Positiivse rahastusotsuse korral valmib funktsionaalsus eeldatavasti 2021 I kvartalis.

Karit Eensoo, haldusala personalitöö koordinaator

Tööõiguse põhimõisted: tasaarvestus töösuhetes

Eelnevates infokirjades tutvustasime neid tööõiguse mõisteid, mille käsitlemine töölepingute vormistamisel ja töösuhete tõlgendamisel on nii ministeeriumis kui haldusalas raskusi valmistanud ja küsimusi ning ebakõlasid tekitanud. Oleme selgitanud, mis on summeeritud tööaeg ning kuidas seda arvestatakse, oleme rääkinud põhjalikumalt töölepingu lõpetamisest, selle alustest, protseduurist ning asjaoludest, mida tööandja sel puhul silmas peab pidama, samuti tähtajalistest töölepingutest ning nende sõlmimise lubatavusest, vormistamisest ja pikendamisest.

Seekordse infokirja teema on tasaarvestus – räägime, millistel juhtudel ning tingimustel on tööandjal õigus oma nõudeid töötaja töötasu nõudega tasaarvestada ning vajadusel teha töötaja töötasust kinnipidamisi.

Üldise tasaarvestuse tegemise regulatsiooni annab võlaõigusseadus, mille § 197 sätestab, et kui kaks isikut on kohustatud maksma teineteisele rahasumma või täitma muu samaliigilise kohustuse, võib kumbki pool oma nõude teise poole nõudega tasaarvestada, kui tasaarvestaval poolel on õigus oma kohustus täita ja teiselt poolelt nõuda tema kohustuse täitmist.

Nagu nimetatud säte ütleb, saab tasaarvestada vastastikku eelkõige rahalisi nõudeid, kuid võlaõigussuhtes tuleb kõne alla ka muude nõuete tasaarvestamine. Tingimuseks on seejuures, et nõuded peavad olema samaliigilised. See tähendab, et töösuhetes saame tasaarvestamisel rääkida üksnes rahaliste nõuete tasaarvestamisest.

Tasaarvestuse tegemise eelduseks on avalduse tegemine teisele poolele. Avaldusele ei näe seadus ette vorminõudeid, mis tähendab, et see võib olla tehtud ka suuliselt, kuid tõendamise huvides ning vaidluste vältimiseks soovitame seesugused dokumendid vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Avalduse puhul on oluline see, et teine pool (so eelkõige töötaja) mõistaks, mida tööandja teha plaanib ning täpselt milliseid nõudeid millistes summades tema töötasu nõudega tasaarvestada soovib.

Tasaarvestuse tulemuseks on see, et poolte nõuded lõpevad kattuvas ulatuses sellest ajast, mil neid võis tasaarvestada, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Töölepingu seadus annab erisätted üldisest võlaõiguse regulatsioonist, mil viisil nõudeid on võimalik tasaarvestada töösuhtes. Kui tavapärases võlasuhtes piisab tasaarvestuse tegemiseks avalduse esitamisest teisele poolele, siis töösuhtes, kui tööandja soovib oma nõuet töötaja nõudega tasaarvestada, on lisaks vajalik töötaja nõusolek.

Seadus kehtestab nõusolekule ka nõuded: esmalt peab nõusolek olema antud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. See tähendab, et nõusolek peab olema antud kas paberkandjal, elektrooniliselt või näiteks e-kirja teel.

Teise nõudena sätestab töölepingu seadus, et nõusolek peab olema antud peale tasaarvestamise õiguse tekkimist. See tähendab, et tööandja ei saa töötajalt küsida nö püsivat nõusolekut kõikvõimalike nõuete tasaarvestamiseks juba ette, vaid nõusolek tuleb küsida igal üksikul juhtumil eraldi peale seda, kui tööandjal on tekkinud õigus oma nõuet töötaja nõudega tasaarvestada.

Erandi annab siinkohal TLS § 78 lõige 2, mis lubab tööandjal küsida nö püsiva nõusoleku tasaarvestamaks nõudeid, mis on tööandjal tekkinud seoses töötaja poolt tööandja arvel tehtavate kulude kokkulepitud limiiti ületavate summadega. Siinkohal saab tegemist olla näiteks mobiiltelefoni limiidi või kütusekaardi limiidiga, mis on tööandja poolt kehtestatud ning mida töötajal on võimalik ületada. Kirjeldatud limiite ületavate summade tasaarvestamiseks töötasuga võib tööandja küsida töötajalt ühe nõusoleku ning sellisel juhul on see edaspidiste tasaarvestuste tarbeks kehtiv.

Seesugune nõusolek võib olla sätestatud näiteks töölepingu lisana või kirjutatud ühe punktina lepingusse. Näiteks sätestatud ministeeriumi poolt koostatud töölepingu põhjade punkt 5.5. ütleb:

„Töötaja annab nõusoleku tema poolt kooli eelarvest tehtavate kulude kokku lepitud limiite ületavate summade tasaarvestamiseks töötasult.“

Töölepingu seadus sätestab ka erijuhud, mil tööandjal on õigus ilma töötaja nõusolekuta tasaarvestada oma nõue töötaja nõudega, st pidada oma nõue töötaja töötasust kinni. Nimetatud juhud on järgmised:

1)      Kui tegemist on tööandja poolt tehtud ettemaksega, mille töötaja peab tööandjale tagastama. Siinkohal võib olla tegemist näiteks juhtumiga, kus tööandja on saatnud töötaja lähetusse ning andnud talle lähetuskulude katteks avanssi (nt 500 eurot), kuid lähetuskulud ei osutunud sedavõrd suureks (töötajal kulus lähetuses nt 300 eurot). Sellisel juhul on ülejäänud summa (200 eurot) TLS mõttes ettemakse, mille töötaja peab tööandjale tagastama ning tööandjal on õigus see summa töötaja töötasust ilma töötaja nõusolekuta kinni pidada.

Juhime tähelepanu, et juhtumitel, mil tööandja on ekslikult töötajale töötasu rohkem üle kandnud või on puhkusetasu rohkem arvestatud vmt, ei ole tegemist TLS § 78 lõike 3 mõttes „ettemaksega, mille töötaja peab tööandjale tagastama“ ja selliseid summasid ei tohi tööandja ilma töötaja nõusolekuta tasaarvestada ega töötaja töötasust kinni pidada. Selliseid nõudeid tohib töötasust kinni pidada üksnes töötaja nõusolekul. Kui töötaja vastavasisulist nõusolekut ei anna, siis on võimalik nõuet sisse nõuda töövaidluskomisjoni või kohtu vahendusel võlaõigusseadusest tulenevalt alusetu rikastumise sätete alusel (VÕS § 1028).

2)      Tööandja võib töötaja nõusolekuta töötasust kinni pidada töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest. Praktikas on ilmselt eriti koolides sagedased juhtumid, mil suve jooksul puhkab töötaja ära terve jooksva aasta puhkuse (on see siis õpetajatel 56 kalendripäeva või muudel töötajatel 28 või 35 kalendripäeva) ning uue õppeaasta alguseks leiab ootamatult uue sobivama töö. Sellisel juhul on tegemist juhtumiga, mil töötaja on ette ära kasutanud puhkuse ulatuses, milleks tal tegelikult veel õigust polnud. Väljatöötamata puhkusetasu peab töötaja tööandjale tagastama ning see summa on tööandjal õigus tema töötasust töölepingu lõppemisel kinni pidada.

Siinkohal võivad ilmneda aga mõned probleemid.

Nimelt saab tööandja õigus ilma töötaja nõusolekuta väljatöötamata puhkuse tasu kinni pidada tekkida üksnes töölepingu lõppemisel (TLS § 84 lõige 1 ütleb, et töösuhtest tulenevad nõuded muutuvad sissenõutavaks töölepingu lõppemisega). See tähendab, et tööandjal on puhkusetasu õigus kinni pidada üksnes nö lõpparvest, ehk siis töötasust, mis töötajale töölepingu lõpetamise päeval välja makstakse, mitte aga näiteks varasemast töötasust.

Võtame ühe näite – töötaja tööleping lõpeb 5. septembril. Suve jooksul on töötaja ära puhanud kogu aasta puhkuse, nt 56 kalendripäeva. Ministeeriumi haldusalas makstakse enamuses asutustes töötasu kuu viimasel päeval, see tähendab, et augusti töötasu makstakse töötajale välja 31. augustil. Töölepingu lõppemise päeval 5. septembril on töötajal seega saada üksnes nelja päeva töötasu (1.-4. septembri töötasu), sellest summast aga oleks vajalik kinni pidada nelja kuu jagu rohkem puhatud puhkusepäevade tasu, mis kuidagi välja ei tule. Varasemalt 31. augustil makstud töötasust aga seda summat ilma töötaja nõusolekuta kinni pidada ei tohi – isegi mitte siis, kui see varasem töötasu makstakse välja üksnes viis päeva varem.

3)      Lisaks eelkirjeldatule peab tööandja pidevalt töötaja töötasust summasid kinni ka seaduses ettenähtud juhtudel – näiteks peab tööandja töötaja töötasust kinni ettenähtud tulumaksu ning töötuskindlustusmakse. Samuti teeb tööandja töötaja töötasust vajalikud kinnipidamised täitemenetluse seadustiku alusel, kui tööandjani on jõudnud kohtutäituri poolt töötasu arestimise akt.

Töölepingu seadus sätestab tasaarvestamisel tööandjale veel ühe lisaklausli, mida tööandja peab silmas pidama – nimelt tuleb arvestada täitemenetluse seadustiku §-s 132 sissenõude pööramise kohta sätestatut.

Täitemenetluse seaduse § 132 lõige 1 näeb ette keelu, mille kohaselt ei tohi arestida sissetulekut juhul, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Kooskõlas nimetatud sättega ei tohi tööandja oma nõuet töötaja töötasu nõudega tasaarvestada juhul, kui töötaja töötasu suuruseks on üksnes kuni palga alammäär (so 2020 aastal on riiklikult kehtestatud töötasu alammääraks 584 eurot) või vastav nädala või päeva osa sellest.

Ragne Tsäkko, jurist